Home | Winkelwagen | Bestelformulier | Leveringsvoorwaarden | Privacy | Algemene Voorwaarden | Over ons | Sitemap | Email
Algemene Voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden Red&Purple.nl en privacystatement, etc.

Artikel1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor: CliŽnt, de wederpartij van Red&Purple bij een overeenkomst als bedoelt in artikel 2 en Red&Purple, Pastoor Vranckenlaan 60, 5953CR Reuver. Red&Purple is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Red&Purple zijn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Red&Purple worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Red&Purple worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Red&Purple ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel2. Aanbiedingen/overeenkomsten. Alle aanbiedingen van Red&Purple zijn vrijblijvend en Red&Purple behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Red&Purple. Red&Purple is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Red&Purple dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. De wet Verkoop op afstand bepaald dat u een bedenktijd van 7 dagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen.

Artikel3. Prijzen en betalingen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten van 2,50 euro voor binnenlandse zendingen en 5,00 voor buitenlandse zendingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Red&Purple heeft twee betalingsmogelijkheden om de koopsom te voldoen: 1 Vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling kunt u uw koopsom overmaken naar bankrekening NL81 SNSB 0928000222 t.n.v. Red&Purple onder vermelding van uw klant en ordernummer. Na de orderbevestiging, dient men het verschuldigde bedrag, bij vooruitbetaling binnen twee werkdagen over te maken, de artikelen worden pas verzonden nadat het geld is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen tien werkdagen op het bankrekeningnummer van Red&Purple is bijgeschreven, is vanaf dat moment over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. In principe zal Red&Purple ťťnmaal een herinnering/aanmaning versturen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Red&Purple, 2.Ideal overschrijving via het internet.

Artikel4. Levering. Red&Purple hanteert een levertijd van 5 dagen (na ontvangst van betaling) met een maximale leveringstermijn van 6 weken. Wanneer de bestelde producten niet binnen 6 weken geleverd worden, krijgt u 5% korting op de te leveren producten. De door Red&Purple opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Plaats van levering is het door de cliŽnt opgegeven adres. Tenzij u aan Red&Purple schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden geleverd. Red&Purple is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Eventuele extra kosten van de nalevering worden door Red&Purple gedragen. De producten worden via TPG verstuurd. Mocht u niet willen dat het pakketje bij buren wordt aangeboden indien u niet thuis bent, vermeld dat dan bij uw bestelling bij `opmerkingen`. Uit hygiŽnisch oogpunt is het niet mogelijk om bepaalde producten te ruilen of retour te zenden. Dit zijn o.a. oorbellen en kousen. Red&Purple levert zowel uit eigen voorraad als via de voorraden van haar leveranciers. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn, dan neemt Red&Purple zo spoedig mogelijk contact met u op. Red&Purple zal u vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is, mocht dit niet naar wens zijn dan word zo spoedig mogelijk uw geld retour gestort. U heeft geen recht op schadevergoeding. Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met Red&Purple.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Red&Purple verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten. U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Red&Purple geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Red&Purple garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na aflevering, contact op te nemen met info@red&purple.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal Red&Purple dan wel de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal Red&Purple in overleg overgaan het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen, waarbij het te betalen bedrag vooraf gestort dient te worden. Op de door Red&Purple geleverde producten zit garantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. De rechten van u zoals die voortvloeien uit de wet worden door de garantievoorwaarden niet aangetast. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Red&Purple. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Red&Purple kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Red&Purple, dan wel tussen Red&Purple en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Red&Purple, is Red&Purple niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Red&Purple.

Artikel 9. Persoonsgegevens. Red&Purple respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Red&Purple zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk (fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Red&Purple te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Red&Purple zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 10. Overmacht. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Red&Purple ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Red&Purple gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Red&Purple geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Red&Purple niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Diversen. Wanneer door Red&Purple gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Red&Purple deze voorwaarden soepel toepast. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met Red&Purple in strijd mochten zijn, met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Red&Purple vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er eerst toestemming genoten moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger i.v.m. betalingen, dit zal moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Voorwaarden. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, Is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 14. Retouren Red&Purple stelt u in de gelegenheid artikelen retour te zenden binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Met uitzondering op oorbellen, kousen, vullingen, artikelen die eenmalig te gebruiken zijn of gebruikt zijn. Ze dienen onbeschadigd en ongebruikt in originele verpakkingen verzonden te worden naar:

Red&Purple, Pastoor Vranckenlaan 60, 5953CR Reuver

O.v.v. bestelnummer, uw gegevens en als u het artikel niet om wenst te ruilen ook uw bankrekeningnummer. Graag ook met de reden van het retour sturen. Graag uw retourzending aanmelden via e-mail. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending en de kosten die daar aan verbonden zijn. Terug storten van retouren gebeurt binnen 30 dagen na annulering.

Red & Purple

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze online Red&Purple Society shop

Red&Purple

Annette Pieterman
Pastoor Vranckenlaan 60
5953CR Reuver
Nederland
Telefoon: 077-4746065   |   SNSbank NL81 SNSB 0928000222
Fax:
info@redpurple.nl
NieuwsRed & Purple is het eindelijk gelukt en is bijzonder trots op het begin van haar eigen kledinglijn. Voorlopig zijn er alleen nog maar paarse poloshirts en polojurken met of zonder de speciale red hat society logo's. Kijk bij kleding.

Onze winkel is alleen op afspraak te bezoeken en dan staat de koffie klaar.

Ook is het mogelijk om bij voldoende belangstelling een houseparty bij u thuis te organiseren en komen wij graag naar u toe.

Pastoor Vranckenlaan 60 5953CR Reuver
Tel. 077-4746065
Mail: info@redpurple.nl

Copyright (c) by Red&Purple Reuver